logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociaceOchrana osobních údajů - GDPR PDF Tisk Email

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČ:71197001
jako správce osobních údajů (dále jen „správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Osobní údaje Domov Na zámku, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 

Subjekt údajů: Zaměstnanci
odpovědná osoba za zpracování: personalistka-mzdová účetní
Osobní údaje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, lokalita, adresa, místo narození
Účel zpracování: zákon:zák. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, zák. č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, zák. č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,zák. č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, zák. č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zák. č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Doba uchování:45 let

Osobní údaje se souhlasem zaměstnance:e-mail, telefon, podobizna-foto

Účel zpracování se souhlasem: Kontaktování zaměstnance, tablo zaměstnanců Doba uchování: Po dobu platnosti pracovní smlouvy

 

Subjekt údajů: Žadatelé o zaměstnání

odpovědná osoba: personalistka-mzdová účetní
Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, vzdělání, adresa
Účel zpracování: Výběrové řízení-předsmluvní jednání Doba uchování: Neuchováváme - skartace

 

Subjekt údajů: Žadatelé o sociální službu
odpovědná osoba: sociální pracovník
Osobní údaje:Jméno, příjmení, titul datum narození, adresa, tel. číslo,e-mail Účel zpracování: Zákon o sociálních službáchč. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
Kontaktování telefonicky nebo e-mailem. Před nástupem zasílány na požádání dokumenty a informace k přijetí.
Doba uchování: 1 rok od vyřazení žádosti z evidence

 

Subjekt údajů: Uživatelé sociální služby
odpovědná osoba: sociální pracovník, vedoucí zdravotnického personálu
Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, titul, adresa, rodinný stav, místo narození, číslo OP, vzdělání, pohlaví.Účel zpracování: Zákon o sociálních službáchč. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
Doba uchování: 10 let od ukončení služby

 

Subjekt údajů: Rodinní příslušníci uživatele sociální služby
odpovědná osoba: sociální pracovník
Osobní údaje:Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon,Účel zpracování: Pomoc u vyřizování žádosti žadatele, informace o zajištění péče žadatele jiné než je trvalé bydliště, u nekomunikujících žadatelů zajištění přijetí do zařízení, oznámení hospitalizace nebo úmrtí
Doba uchování: 1 rok od ukončení služby poskytované rodinnému přislušníkovi

 

Subjekt údajů: Dodavatelé - FO
odpovědná osoba: hlavní účetní
Osobní údaje:Jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, rodné číslo, telefon, e-mailÚčel zpracování: Uzavření smlouvy, fakturace
Doba uchování: 5 let

 

Subjekt údajů: Dárci – FO
odpovědná osoba: ředitel organizace
Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydlištěÚčel zpracování: Uzavření darovací smlouvy
Doba uchování: 5 let

 

Pokud Domov Na zámku, p.o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Domova Na zámku, p.o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Domovem Na zámku,p.o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Na zámku, p.o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Na zámku, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Na zámku, p.o.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Na zámku, p.o.,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon: 595 693 960