Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.

Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • vyživovaným nasogastrickou sondou,
 • závislým na alkoholu a jiných návykových látkách. 

Kapacita Domova se zvláštním režimem je 52 uživatelů.

 

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.

Za celoroční pobytovou službu považujeme poskytování služby jednomu uživateli minimálně v rozsahu 270 dnů ročně, včetně pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato doba je poměrově krácena vzhledem k datu uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v daném roce.

 

Cíle

 • Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů,
 • klidné a důstojné prožití stáří,
 • udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí,
 • udržení maximální soběstačnosti,
 • vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů,
 • stabilizace psychického stavu.

 

Zásady

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se při poskytování služeb řídíme.

Individuální přístup

Přistupujeme k uživateli jako k jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené.

Soběstačnost

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.

Začlenění

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce.

Jednotný přístup k uživateli

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným způsobem.

Rovnost

Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům.

Důstojnost

Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou.

 

Služby poskytované za úhradu

Ubytování

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny moderním nábytkem (elektricky polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky, komody) televizorem a možností napojení IT.  Po domluvě je možné dovybavení a zkrášlení pokoje vlastními věcmi.
Některé pokoje mají vlastní sociální zařízení. Pokoje, které nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, jsou vybaveny umývadlem a jsou dispozičně seskupeny do samostatných komunit, při čemž v každé komunitě je umístěna minimálně jedna prostorná koupelna se sprchovým koutem a několika WC.
Na každém podlaží se nachází společenská místnost s TV. Jejich vybavení a výzdoba vytváří podmínky k dalšímu odpočinku, k soukromému posezení či společným činnostem.
Veškeré prostory pro uživatele jsou bezbariérové a splňují hygienické požadavky (odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba).
Součástí ubytování je také každodenní úklid, praní a žehlení prádla v prádelně Domova.

Strava

Stravu připravuje kvalifikovaný personál v kuchyni Domova. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy. Zahrnuje stravu normální a diabetickou.

Celodenní stravování zahrnuje snídani, oběd, odpolední svačinu a večeři, v případě diabetické stravy navíc dopolední svačinu a druhou večeři. U obědu a  večeře nabízíme výběr ze dvou jídel.

Konzistenci stravy upravujeme dle individuálních potřeb uživatelů.
Volně a bez omezení jsou uživatelům k dispozici tři druhy nápojů.

Péče

Péči poskytujeme prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, a to 24 hodin denně. Rozsah péče je sjednán s každým uživatelem dle jeho individuálních potřeb. 

Péči poskytujeme v těchto oblastech: 

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, která spočívá v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny (umývání, koupání, péče o zuby), pomoci při péči o vlasy (mytí, česání), pomoci při péči o nehty (stříhání), pomoci při použití WC.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu spočívá v pomoci při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoci při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoci při podávání jídla a pití, pomoci při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Všem uživatelům nabízíme individuální podporu při využívání místních veřejných služeb (kadeřnictví, kostel, místní obchod, pošta, kulturní akce obce), podporujeme je ve vzájemných návštěvách a v kontaktech s rodinami. Rodinným příslušníkům umožňujeme v podstatě kdykoliv navštívit své blízké. Rodinné příslušníky podporujeme ve snaze přispět vlastními silami v péči o jejich blízké. Pro uživatele a jejich blízké pořádáme různé společenské akce v Domově (hudební produkce, sportovní zápolení, vystoupení dětí a podobně).
 • Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. Pomocí těchto činností se pracovníci snaží udržet poznávací, motorické i sociální dovednosti uživatelů. Dle potřeb a zájmů uživatelů nabízíme tyto činnosti: nácvik sebeobsluhy, aktivizaci chůzí, vaření, trénování paměti, kondiční cvičení, rukodělné činnosti, besedy, předčítání, sportovní hry, zpívání, canisterapii.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doplňkové (fakultativní) služby

Za poplatek poskytujeme dopravu služebním autem za soukromými účely (např. návštěvy, nákupy, lékař…).

 

Služby poskytované bezplatně

Zdravotní služby

Prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester poskytujeme ošetřovatelskou péči 24 hodin denně.
Lékařskou péči poskytuje přímo v Domově praktický lékař jedenkrát týdně a psychiatr jedenkrát měsíčně.
Další odbornou zdravotní péči zajišťujeme v odborných zdravotnických zařízeních či v ambulancích specialistů.

Doplňkové služby

 • Zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb.
 • Televizor na pokoji a vybavení kuchyňky.
 • Na žádost uživatele převezmeme do úschovy cenné věci např. peněžní hotovost, vkladní knížky, klenoty a jiné cennosti.
 • Zprostředkování kontrol a revizí elektrospotřebičů uživatelů.
 • Zprostředkování duchovní péče (pravidelné bohoslužby, návštěvy kněze).

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026 
 

logo FB